Ubezpieczenie NNW dla dzieci, młodzieży i studentów. Ochrona od urodzenia do 25 roku życia
obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków na całym świecie, 24h/dobę, w szkole i poza nią,
również podczas wyczynowego uprawiania sportu.

Zgłoszenia szkody możesz dokonać

 1. Wysyłając maila na adres: szkody@interrisk.pl
 2. Telefonicznie: InterRisk Kontakt  (22) 575 25 25
 3. Za pomocą formularza internetowego ON-LINE

Zawiadomienie o zajściu zdarzenia powinno zawierać poniższe podstawowe informacje:

 • Nazwę ubezpieczającego Stowarzyszenie "Narodowy Fundusz Składkowy"
 • Nr polisy i zakres ubezpieczenia: (informacje znajdują się na certyfikacjie, który otrzymali Państwo po zawarciu ubezpieczenia)
 • Imię i nazwisko, adres Ubezpieczonego;
 • Imię i nazwisko, adres Uprawnionego, jeżeli z roszczeniem występuje Uprawniony;
 • Datę wypadku oraz szczegółowy opis okoliczności jego zaistnienia;

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy Assistance EDU PLUS zadzwoń na infolinię InterRisk Kontakt: (22) 212 20 12 i podaj poniższe informacje:

 1. nazwę i adres Ubezpieczającego;
 2. imię i nazwisko Ubezpieczonego;
 3. adres zamieszkania Ubezpieczonego;
 4. okres ubezpieczenia;
 5. krótki opis zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy;
 6. numer telefonu kontaktowego Ubezpieczonego.

W razie powstania wypadku Ubezpieczony obowiązany jest do:

 1. niezwłocznego zgłoszenia się do lekarza i zastosowania się do jego zaleceń;
 2. zawiadomienia o zajściu tego zdarzenia InterRisk nie później niż w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia lub uzyskania o nim informacji, o ile stan zdrowia mu na to pozwala, ale nie później niż 3 lata od wypadku.

Wymagane dokumenty (o ile są w posiadaniu zgłaszającego roszczenie):

 1. kopię zgłoszenia zdarzenia Policji, o ile zostało dokonane;
 2. dokumentację medyczną z przebiegu leczenia opisującą rodzaj doznanych obrażeń oraz zawierającą dokładną diagnozę;
 3. kartę informacyjną ze szpitala;
 4. celem refundacji poniesionych kosztów nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie:
  1. kopię zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na zlecenie;
  2. okazać Ubezpieczycielowi oryginały imiennych rachunków lub faktur VAT oraz dowody ich zapłaty;
 5. celem refundacji poniesionych: kosztów leczenia, kosztów leczenia stomatologicznego – okazać Ubezpieczycielowi oryginały imiennych rachunków lub faktur VAT oraz dowody ich zapłaty, a także dokumentację medyczną z odbytych wizyt, zabiegów, pobytu w szpitalu, operacji. Dodatkowo celem refundacji poniesionych kosztów rehabilitacji – okazać dokumentację lekarską zawierającą skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne.
 6. w przypadku wypadku komunikacyjnego, o ile Ubezpieczony był kierowcą pojazdu (studenci):
  1. kopię prawa jazdy i uprawnień wymaganych zgodnie z przepisami prawa,
  2. kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu;
 7. w przypadku pogryzienia przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia - kartę informacyjną ze szpitala;
 8. celem refundacji poniesionych kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych:
  1. kopię decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie której przyznano rentę szkoleniową osobie trwale niezdolnej do pracy w dotychczasowym zawodzie lub orzeczenie powiatowego (lub wojewódzkiego) zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w którym orzeczono o celowości przekwalifikowania zawodowego osoby niepełnosprawnej,
  2. okazać Ubezpieczycielowi oryginały imiennych rachunków lub faktur VAT oraz dowody ich zapłaty;