• Start
 • Stowarzyszenie
 • Walne Zgromadzenie Członków

Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd Stowarzyszenia „Narodowy Fundusz Składkowy” zgodnie z § 20 ust. 6 Statutu Stowarzyszenia podjął decyzję, że w dniu 20.06.2024 roku w godz. 11.00 – 12.00 w Sopocie przy ul. 3 Maja 14/4 odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2023
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2023.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2023.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Stowarzyszenia za rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Stowarzyszenia za rok 2023.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Stowarzyszenia z wykonywania przez nich swoich obowiązków za rok 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Stowarzyszenia na 2024 rok.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.