• Start
 • Ubezpieczenia
 • Ubezpieczenie grupowe dla JST – nowe rozwiązania

Nowe rozwiązania w ubezpieczeniach grupowych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

W ostatnich latach pojawiło się wiele opinii opartych na obowiązujących w Polsce przepisach prawnych, takich jak opinia Urzędu Zamówień Publicznych oraz opinia Komisji Europejskiej, dotyczących niezgodności w zawieraniu umów grupowego ubezpieczenia na życie m.in. w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Zgodnie z w/w opiniami zawarcie umowy grupowego ubezpieczenia na życie powinno nastąpić w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych, czyli w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przeciwnym wypadku Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST) nie powinna pełnić roli Ubezpieczającego, gdyż jest to niezgodne z prawem.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom sugerujemy rozważenie możliwości skorzystania z zewnętrznego Ubezpieczającego. Proponowane przez nas rozwiązanie jest zgodne z opinią UZP oraz Komisji Europejskiej i jednocześnie pozwala na wybór najlepszej oferty ubezpieczenia grupowego dla pracowników i ich rodzin. Przygotowaniem oferty zajmuje się firma brokerska POL Brokers Sp. z o.o., która od wielu lat wspiera lokalne Jednostki Samorządu Terytorialnego i rozumie ich potrzeby.


Celem koncepcji zewnętrznego ubezpieczającego jest:

 • Stworzenie i wdrożenie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego programu ubezpieczeń grupowych zgodnego z polskim prawem.
 • Ograniczenie odpowiedzialności pracodawcy w związku z zawarciem grupowego ubezpieczenia pracowniczego.
 • Dopasowanie zakresu świadczeń do potrzeb ubezpieczonych.
 • Umożliwienie wyboru programu spośród wielu ofert różnych zakładów ubezpieczeń.
 • Pomoc i doradztwo doświadczonych specjalistów ds. ubezpieczeń.

Dotychczasowe postępowania przetargowe prowadzone w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty grupowego ubezpieczenia okazały się w efekcie niekorzystne zarówno dla Zamawiającego (m.in. z powodu czasochłonności, trudności w opracowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), jak i dla Pracowników (w większości przypadków o wyborze oferty decyduje cena, a nie warunki ubezpieczenia).

Zawarcie umowy grupowego ubezpieczenia na życie i wprowadzenie zewnętrznego Ubezpieczającego - zapewnia określone korzyści (zarówno dla Jednostki Samorządu Terytorialnego, jak i dla samych Ubezpieczonych), których uzyskanie w przypadku zawarcia umowy grupowego ubezpieczenia na życie w trybie przetargowym jest niemożliwe.

Korzyści dla Jednostki Samorządu Terytorialnego wynikające z przekazania roli Ubezpieczającego:

 • JST nie jest zobowiązana do przeprowadzania postępowania przetargowego, co wiąże się m.in. z: oszczędnością czasu związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu, wyeliminowaniem ryzyka braku ochrony ubezpieczeniowej w przypadku nierozstrzygnięcia przetargu, wyeliminowaniem ryzyka wyboru zakładu ubezpieczeń, z którego pracownicy nie będą zadowoleni, a mimo to Jednostka będzie zobowiązana do zawarcia umowy (nawet jeśli do ubezpieczenia przystąpi kilka osób),
 • Zgodność z przepisami ustawy PZP;
 • JST nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zobowiązania względem zakładów ubezpieczeń;
 • JST nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie umowy.

Korzyści dla Pracowników :

 • Pracownicy JST mają możliwość wyboru zaufanego zakładu ubezpieczeń oraz oferty dopasowanej do ich potrzeb i oczekiwań;
 • istnieje możliwość negocjacji składki i zakresu ubezpieczenia;
 • istnieje możliwość wprowadzania zmian na korzyść pracowników w trakcie trwania umowy;
 • istnieje możliwość zmiany Ubezpieczyciela w dowolnym momencie, bądź w przypadku zadowolenia z zawartej umowy – kontynuacji w kolejnym roku ubezpieczenia;

Pracownicy JST uzyskują szybki dostęp do informacji na temat ubezpieczeń i bezpłatną pomoc w likwidacji szkód (każdy pracownik może na bieżąco monitorować swoją umowę ubezpieczenia za pomocą strony internetowej i aplikacji informatycznej).

Dokumenty do pobrania: