Ubezpieczenie NNW dla dzieci, młodzieży i studentów. Ochrona od urodzenia do 25 roku życia
obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków na całym świecie, 24h/dobę, w szkole i poza nią,
również podczas wyczynowego uprawiania sportu.

Obowiązek informacyjny

Dane ubezpieczającego Stowarzyszenie „Narodowy Fundusz Składkowy” z siedzibą w Sopocie, przy ul. 3 Maja 14/4, NIP 585-14-60-661 REGON 221222519
Dane zakładu ubezpieczeń InterRisk TU SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (00-668), ul. Noakowskiego 22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000054136, wysokość kapitału zakładowego: 137.640.100 zł, opłacony w całości, NIP 526-00-38-806, REGON 010644132
Informacja o wynagrodzeniu Stowarzyszenie „Narodowy Fundusz Składkowy” nie otrzymuje wynagrodzenia w rozumieniu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń w związku z proponowanym przystąpieniem do umowy ubezpieczenia grupowego. Wynagrodzenie w związku z wykonywaniem czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń otrzymuje POL Brokers Sp.o.o.
Informacja o reklamacjach, skargach oraz zażaleniach Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z usługami świadczonymi za pośrednictwem Portalu na postawie Regulaminu. Skargi i zażalenia mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres siedziby Stowarzyszenia. Stowarzyszenie dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Stowarzyszenie. O ich rezultacie Stowarzyszenie niezwłocznie powiadomi składającego reklamację na piśmie. Reklamacje, skargi i zażalenia w sprawach dotyczących Ubezpieczenia rozpatrywane są w trybie określonym w OWU InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group. Stowarzyszenie nie jest upoważnione do przedłożenia ich kopii ubezpieczycielowi.
Informacja o reklamacjach, skargach oraz zażaleniach związanych z udzielaną ochroną ubezpieczeniową Użytkownikowi przysługuje prawo do składania skarg, zastrzeżen i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez InterRisk, zwanych dalej reklamacjami. Reklamacja może być złożona:
1) na piśmie – osobiście, w każdej jednostce organizacyjnej InterRisk obsługującej klientow, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, albo wysłana na adres do doręczeń elektronicznych, wpisany do bazy adresow elektronicznych;
2) ustnie – telefonicznie poprzez InterRisk Kontakt (nr tel.: 22 575 25 25) lub osobiście do protokołu w każdej jednostce organizacyjnej InterRisk obsługującej klientow;
3) w postaci elektronicznej – wysyłając e-mail na adres: szkody@interrisk.pl.
InterRisk udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie poźniej niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do maksymalnie 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. InterRisk informując o przedłużeniu terminu odpowiedzi na reklamację wskazuje przyczynę opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji. InterRisk odpowiada na reklamację osoby fizycznej na piśmie, a na wniosek tej osoby – pocztą elektroniczną. Na reklamacje złożone przez podmioty inne niż osoby fizyczne, InterRisk odpowiada w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku.