ul. 3 Maja 14/4, 81-747 Sopot (+48) 502 496 244, (+48) 58 500 50 58 sekretariat@e-nfs.pl
Zobacz nasz profil na: Facebook

Ubezpieczenie NNW działa 7 dni w tygodniu 24 h na dobę na całym świecie . Obejmuje wypadki w domu i w szkole, na podwórku i na lekcjach, podczas zajęć pozaszkolnych, na wycieczkach, a nawet na wakacjach. We wszystkich pakietach włączona jest ochrona z tytułu wyczynowego uprawiania sportu. Ubezpieczamy małe i duże dzieci oraz studentów do 25 roku życia.

  Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV
Suma ubezpieczenia 20 000 zł 25 000 zł 50 000 zł 100 000 zł
Śmierć ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku 20 000 zł 25 000 zł 50 000 zł 100 000 zł
Śmierć ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku komunikacyjnego 40 000 zł 50 000 zł 100 000 zł 200 000 zł
Śmierć rodzica ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku (w tym w wyniku udaru/zawału) 4 000 zł 5 000 zł 10 000 zł 20 000 zł
Śmierć obojga rodziców w tym samym wypadku 12 000 zł 15 000 zł 30 000 zł 60 000 zł

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku (w tym zatrucie gazami, poparzenia,porażenie prądem lub piorunem) 1% SU za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu

200 zł 250 zł 500 zł 1 000 zł
Koszty leczenia powstałe w wyniku wypadku: do 1 300 zł do 1 625 zł do 5 000 zł do 10 000 zł
wynagrodzenie lekarskie i pielęgniarskie v v v v
koszty zakupu lekarstw v v v v
koszty zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego lub protez v v v v
koszty zakupu środków opatrunkowych v v v v
koszty wykonania zdjęć RTG, badań USG oraz badań diagnostycznych v v v v
koszty leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego v v v v
koszty leczenia stomatologicznego v v v v
koszty zabiegów rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym v v v v
koszty operacji plastycznych v v v v
koszty transportu medycznego środkami ratownictwa medycznego v v v v
Koszty zakupu lub wypożyczenia wózka inwalidzkiego do 6 000 zł do 6 000 zł do 6 000 zł do 6 000 zł

Wstrząśnienie mózgu w wyniku wypadku bez konieczności hospitalizacji

400 zł 400 zł 400 zł 400 zł
Pogryzienie ubezpieczonego dziecka przez psa lub inne zwierzęta 400 zł 400 zł 400 zł 400 zł

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku epilepsji również epilepsji już zdiagnozowanej, 1 zdarzenie

200 zł 200 zł 200 zł 200 zł
Świadczenia assistance po wypadku: do 1 300 zł do 1 300 zł do 1 300 zł do 2 000 zł
świadczenia medyczne (np.konsultacje z lekarzem specjalistą, badania ambulatoryjne i RTG, USG) v v v v
badania specjalistyczne (np. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) v v v v
konsultacja psychologa v v v v
telemedycyna v v v v
świadczenia opiekuńcze (np. transport medyczny, dostarczenie leków i posiłków, wizyta domowa lekarza/pielęgniarki, organizacja i pokrycie kosztów korepetycji) v v v v

Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku min. 24 godziny do 180 dni

50 zł za dzień 62 zł za dzień 100 zł za dzień 100 zł za dzień

Pobyt na OIOM w wyniku
wypadku max. 7 dni

400 zł za dzień 400 zł za dzień 400 zł za dzień 400 zł za dzień

Organizacja i pokrycie kosztów pobytu opiekuna w
szpitalu/hotelu w przypadku pobytu ubezpieczonego dziecka w szpitalu w wyniku wypadku, min.24 godziny max.14 dni

- 100 zł za dzień 100 zł za dzień 100 zł za dzień

Nagłe zachorowanie ubezpieczonego skutkujące hospitalizacją, w tym COVID -19 oraz zatrucie pokarmowe min.4 dni, 2 zdarzenia, świadczenie jednorazowe

- 200 zł 200 zł 400 zł

pobyt na OIOM w wyniku nagłego zachorowania minimum 4 dni hospitalizacji, 2 zdarzenia

- 1 600 zł 1 600 zł 1 600 zł

świadczenie za rezygnację dziecka z udziału w wycieczce szkolnej 1 zdarzenie

- 350 zł 350 zł 350 zł
teleporada medyczna (wystawienie e-recepty, e-skierowania na badania lub zabiegi, zdalne wystawienie zwolnienia lekarskiego, omówienie wyników przeprowadzonych badań) - 2 świadczenia 2 świadczenia 2 świadczenia

Poważne zachorowania łagodny guz mózgu wymagający leczenia operacyjnego; łagodny guz rdzenia wymagający leczenia operacyjnego; nowotwór; paraliż; bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych; posocznica (sepsa); zapalenie mózgu; całkowita utrata wzroku; całkowita utrata słuchu; całkowita utrata mowy; dystrofia mięśniowa; cukrzyca typu I; niewydolność nerek; przeszczep: serca, wątroby trzustki, płuca lub szpiku kostnego; schyłkowa niewydolność; śpiączka

- - 5 000 zł 10 000 zł
Świadczenie assistance do Poważnego zachorowania - pomoc w chorobie: - - 2 000 zł 2 000 zł
świadczenia medyczne (np. konsultacje z lekarzem specjalistą, diagnostyka laboratoryjna, rehabilitacja) - - v v
badania specjalistyczne (np.biopsja, RTG, USG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa) - - v v
świadczenia opiekuńcze (np. proces rehabilitacyjny, transport medyczny, dostarczenie leków i posiłków, wizyta domowa pielęgniarki, psycholog, wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zwrot kosztów peruki, protez) - - v v
Wyczynowe uprawianie sportu TAK TAK TAK TAK
Składka roczna za nnw + jednorazowa składka członkowska 48 zł 75 zł 98 zł 176 zł
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje osoby do 25. roku życia, np.uczniów w szkołach oraz innych placówkach oświatowych.
Ubezpieczenie działa przez 12 miesięcy 24 godziny na dobę (wyjątek to poważne zachorowanie oraz świadczenie assistance- pomoc w chorobie, w których obowiązuje 30 dni karencji).
Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wypadków powstałych w Polsce oraz za granicą, w szkole, poza nią, a także w trakcie wyczynowego uprawiania sportu (nie dotyczy rodzica ubezpieczonego dziecka).
Można wybrać jeden z 4 pakietów z sumami ubezpieczenia (SU) od 20 000 zł do 100 000 zł.
Ubezpieczenie pokrywa organizację i koszty usug assistance i usług medycznych.
Ubezpiecz się!