Ubezpieczenie NNW dla dzieci, młodzieży i studentów. Ochrona od urodzenia do 25 roku życia
obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków na całym świecie, 24h/dobę, w szkole i poza nią,
również podczas wyczynowego uprawiania sportu.

Warta
Wariant 1
53 zł
Wariant 2
83 zł
Wariant 3
104 zł
Wariant 4
206 zł
Pakiet podstawowy
Suma ubezpieczenia 20 000 zł 25 000 zł 50 000 zł 100 000 zł
Śmierć ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku 20 000 zł 25 000 zł 50 000 zł 100 000 zł
Śmierć ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku na terenie placówki oświatowej 40 000 zł 50 000 zł 100 000 zł 200 000 zł
Śmierć ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku komunikacyjnego 40 000 zł 50 000 zł 100 000 zł 200 000 zł
Śmierć rodzica ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku (w tym w wyniku udaru/zawału) 4 000 zł 5 000 zł 10 000 zł 20 000 zł
Śmierć obojga rodziców w tym samym wypadku 12 000 zł 15 000 zł 30 000 zł 60 000 zł
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku (w tym zatrucie gazami, poparzenia,porażenie prądem lub piorunem)
1% SU za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu wg Tabeli norm oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku
200 zł 250 zł 500 zł 1 000 zł
Uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku omdlenia, ataku epilepsji lub zasłabnięcia
w przebiegu cukrzycy 
1% SU za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu wg Tabeli norm oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku
200 zł 250 zł 500 zł 1 000 zł
Koszty leczenia powstałe w wyniku wypadku: do 1 300 zł do 1 625 zł do 5 000 zł do 10 000 zł
wynagrodzenie lekarskie i pielęgniarskie Tak Tak Tak Tak
koszty zakupu lekarstw Tak Tak Tak Tak
koszty zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego lub protez Tak Tak Tak Tak
koszty zakupu środków opatrunkowych Tak Tak Tak Tak
koszty wykonania zdjęć RTG, badań USG oraz badań diagnostycznych Tak Tak Tak Tak
koszty leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego Tak Tak Tak Tak
koszty leczenia stomatologicznego Tak Tak Tak Tak
koszty zabiegów rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym Tak Tak Tak Tak
koszty operacji plastycznych Tak Tak Tak Tak
koszty transportu medycznego środkami ratownictwa medycznego Tak Tak Tak Tak
Koszty zakupu lub wypożyczenia wózka inwalidzkiego do 6 000 zł do 6 000 zł do 6 000 zł do 6 000 zł
Wstrząśnienie mózgu w wyniku wypadku
bez konieczności hospitalizacji
400 zł 400 zł 400 zł 400 zł
Pogryzienie ubezpieczonego dziecka przez psa lub inne zwierzęta 400 zł 400 zł 400 zł 400 zł
Świadczenia assistance po wypadku:
z uwzględnieniem limitów wskazanych w OWU
do 1 300 zł do 1 300 zł do 1 300 zł do 2 000 zł
świadczenia medyczne (np.konsultacje z lekarzem specjalistą, badania ambulatoryjne i RTG, USG) Tak Tak Tak Tak
badania specjalistyczne (np. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) Tak Tak Tak Tak
konsultacja psychologa Tak Tak Tak Tak
telemedycyna Tak Tak Tak Tak
świadczenia opiekuńcze (np. transport medyczny, dostarczenie leków i posiłków, wizyta domowa lekarza/pielęgniarki, organizacja i pokrycie kosztów korepetycji) Tak Tak Tak Tak
Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku
min. 24 godziny do 180 dni
50 zł za dzień 62 zł za dzień 100 zł za dzień 100 zł za dzień
Pobyt na OIOM w wyniku wypadku
max. 7 dni
400 zł za dzień 400 zł za dzień 400 zł za dzień 400 zł za dzień
Organizacja i pokrycie kosztów pobytu opiekuna w
szpitalu/hotelu
w przypadku pobytu ubezpieczonego dziecka w szpitalu w wyniku wypadku, min.24 godziny max.14 dni
- 100 zł za dzień 100 zł za dzień 100 zł za dzień
Pobyt w szpitalu w wyniku nagłego zachorowania, w tym COVID -19 oraz zatrucie pokarmowe
min.4 dni, 2 zdarzenia
- 200 zł 200 zł 400 zł
pobyt na OIOM w wyniku nagłego zachorowania
minimum 4 dni hospitalizacji, 2 zdarzenia
- 1 600 zł 1 600 zł 1 600 zł
świadczenie za rezygnację dziecka z udziału w wycieczce szkolnej
1 zdarzenie
- 350 zł 350 zł 350 zł
teleporada medyczna (wystawienie e-recepty, e-skierowania na badania lub zabiegi, zdalne wystawienie zwolnienia lekarskiego, omówienie wyników przeprowadzonych badań) - 2 świadczenia 2 świadczenia 2 świadczenia
Wyczynowe uprawianie sportu Tak Tak Tak Tak
Wybrany wariant
  • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje osoby do 25. roku życia, np.uczniów w szkołach oraz innych placówkach oświatowych.
  • Ubezpieczenie działa przez 12 miesięcy 24 godziny na dobę (wyjątek to poważne zachorowanie oraz świadczenie assistance- pomoc w chorobie, w których obowiązuje 30 dni karencji).
  • Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wypadków powstałych w Polsce oraz za granicą, w szkole, poza nią, a także w trakcie wyczynowego uprawiania sportu (nie dotyczy rodzica ubezpieczonego dziecka).
  • Można wybrać jeden z 4 pakietów z sumami ubezpieczenia (SU) od 20 000 zł do 100 000 zł.
  • Ubezpieczenie pokrywa organizację i koszty usug assistance i usług medycznych.
Składka roczna
+ składka członkowska
83
Mam kod rabatowy
Kontynuacja z rabatem
Rabat 0
Składka do zapłaty 83
Ubezpiecz się!